KUSHTET DHE TERMAT E KONKURSIT CANON WANDERLUST VIDEO

1. PROMOVUESI DHE PJESËMARRËSIT
1.1. Promovues është Canon CEE GmbH i regjistruar në Oberlaaer Straße 233, 1100 Vienna, Austria (“Canon”). Çdo kompani, çdo filialë, partneritet ose ndonjë entitet tjetër që kohë pas kohe kontrollohet ose është nën kontroll të përbashkët të Canon në tekstin e mëtejmë do të referohet si “Filiala Canon” dhe, Canon dhe Filiala Canon së bashku referohen si "Grupi Canon".
1.2. Të gjithë aplikantët (“Pjesëmarrësit”) duhet të jenë fotografë amatorë, që vijnë nga:
Rumania, Bullgaria, Izraeli, Kroacia, Greqia, Sllovenia, Serbia, Maqedonia Veriore, Shqipëria, Bosna dhe Hercegovina, Uzbekistani, Azerbejxhani, Gjeorgjia, Moldavia, Armenia, Qipro, Malta, Kazakhstani, Ukrahina, të moshës 18 vjeç e lart.
1.3. Fotografët profesionistë ose ata që fitojnë më shumë se 25% të të ardhurave vjetore nga videografia dhe punonjësit e Grupit Canon, familjet e tyre dhe palët që janë drejtpërdrejt të përfshira në konkurs dhe në sponsore nuk kanë të drejtë të marrin pjesë.
1.4. Duke marrë pjesë në këtë konkurs, të gjithë pjesëmarrësit konsiderohet se kanë rënë dakord të pranojnë këto terma dhe kushte përveç nëse njoftohet ndryshe me shkrim.

2. KONKURSI
2.1.Periudha e aplikimit: Aplikoni midis orës 00:01 CET më 13 maj, 2024 dhe ora 23:59 më 12 korrik July 2024 inkluzive.
2.2. Vizitoni canon.com.al/get-involved/wanderlust/ për të plotësuar formularin online me detajet tuaja të kontaktit (emri, email adresa, vendbanimi). Pastaj ngarkoni një film audio vizual (“video”) duke plotësuar kriteret e radhitura më poshtë në Pikën 3 për të marrë pjesë në konkurs.
2.3. Nuk nevojitet të bëhet ndonjë blerje. Pjesëmarrja në këtë konkurs është falas dhe videot nuk duhet patjetër të bëhen me ndonjë pajisje Canon.
2.4. Për të marrë pjesë në konkurs duhet të keni qasje në internet dhe një email adresë të vlefshme.
2.5. Lejohet maksimalisht një (1) aplikim për person gjatë Periudhës së aplikimit.
2.6. Aplikimet jo të plota, të pavlefshme ose të papërshtatshme ose aplikimet që arrijnë pas skadimit të datës së aplikimit më 12 korrik, 2024 në orën CET 23:59 nuk do të kualifikohen për publikim apo për ndonjë çmim.
2.7. Me aplikimin në këtë konkurs, çdo Pjesëmarrës i jep Grupit Canon një licencë të parevokueshme, gjithëbotërore, pa honorare dhe pa pagesë, licencë të nënlicencuar për të publikuar, ripublikuar, shfaqur dhe përdorur videon e tyre për të gjitha qëllimet lidhur me këtë konkurs, duke përfshirë por pa u kufizuar të shfaqet në uebfaqet e Grupit Canon, rrjetet sociale të Grupit Canon dhe/ose në kanale, në uebfaqe të tjera të Grupit Canon ose agjentëve/kontraktuesve dhe në materialet e marketingut (duke përfshirë ekspozitat) lidhur me këtë konkurs për deri në një vit pas përfundimit të konkursit. Çdo Pjesëmarrës gjithashtu i jep Grupit Canon dhe agjentëve/kontraktuesve të tij të drejtën të moderojnë, modifikojnë ose të heqin çdo video nëse konsierohet i papërshtatshëm, tërësisht ose pjesërisht, për shfaqje në uebfaqen e konkursit ose në çfarëdo materiali lidhur me konkursin. Pjesëmarrësit e konkursit gjithashtu bien dakord që të identifikohen dhe/ose të atribuohen si videografë ose krijes të videos që është subjekt i aplikimit të tyre.

3. KRITERET E APLIKIMIT
3.1. Videot e dërguara duhet të përmbushin kriteret si në vazhdim:
a) Të reflektojnë sfidën – Krijoni një video komerciale magjepsëse në një lokacion sipas përzgjedhjes suaj. Mund të jetë ndonjë shtet, qytet, vend ose lokacion bukurinë e të cilit dëshironi të theksoni ose të tregoni hijeshinë e tij për të frymëzuar të tjerët për të eksploruar.
b) Kreativiteti – A është regjistrimi juaj i lokacionit i freskët dhe origjinal?
c) Prodhimi – A është editurar video në mënyrë që lartëson përmbajtjen përmes pamjeve vizuale dhe audios?
d) Tregimi i historisë – Çfarë emocione ose reagime ngjallen nga përmbajtja e videos. A është përmbajtja zbavitëse, emocionale apo provokuese?

3.2. Regjistrimet duhet të jenë minimum tridhjetë (30) sekonda dhe maksimum një (1) minutë të gjatë me madhësi skedari maksimum 150mb dhe të dërguara në format skedari MP4. Pjesëmarrësit nuk duhet të ngarkojnë video të cilat më parë kanë fituar një shpërblim ose çmim në kuadër të ndonjë promocioni të udhëhequr nga Promovuesi ose ndonjë aplikim tjetër.
3.3. Çdo Video-regjistrim duhet të përmbajë minimum pesëdhjetë përqind (50%) të aktivitetit dhe pamjeve të drejtpëdrejta.

4. KËRKESAT E KONKURSIT
4.1. Video duhet të jetë origjinale dhe të jetë realizuar nga vetë Pjesëmarrësi.
4.2. Video e dërguar nga Pjesëmarrësi nuk duhet të përmbajë:
i)persona të njohur, përveç rasteve kur Pjesëmarrësi mund të demonstrojë se këta persona kanë dhënë të gjitha lejet e nevojshme me shkrim që video të dorëzohet, përdoret dhe publikohet nga Grupi Canon sipas pikës 2.7 të këtyre Termave dhe Kushteve (ju lutemi vini re se është përgjegjësi e Pjesëmarrësit për të siguruar që është kërkuar leja përkatëse dhe formularët e lëshimit të modeleve janë plotësuar në mënyrë të kënaqshme); ose
ii) veprat e artit, përveç rasteve kur Pjesëmarrësi mund të demonstrojë se Pjesëmarrësit i është dhënë licenca për të përdorur dhe botuar këto vepra arti nga Grupi Canon sipas Pikës 2.7 të këtyre Termave dhe Kushteve ose
iii) logot ose emrat e markave, përveç rasteve kur Pjesëmarrësi mund të demonstrojë se Pjesëmarrësit i është dhënë një licencë për të përdorur dhe botuar logot ose emrat e markave të tilla nga Grupi Canon sipas Pikës 2.7 të këtyre Termave dhe Kushteve; ose
iv) skenat që janë fyese, të turpshme, seksuale, nënçmuese, shpifëse, të dhunshme, abuzive, ngacmuese, kërcënuese, të kundërshtueshme në lidhje me racën, të lidhura me fenë, origjinën ose gjininë, ose që mund të reflektojnë negativisht mbi emrin, reputacionin ose vullnetin e mirë të Grupit Canon ose ndonjë partneri marke, ose që janë ndryshe të papërshtatshëm për publikim; ose
v) çdo gjë që mund të cenojë të drejtat e çdo pale të tretë, duke përfshirë pronësinë intelektuale, të drejtat morale ose të privatësisë, ose t'i referohet ndonjë marke të palës së tretë ose t'i referohet emrave, logove dhe/ose markave të palëve të treta; ose
vi) çdo filigran, njoftim për të drejtën e autorit ose çdo informacion tjetër që mund të identifikojë Pjesëmarrësin (shënim, një njoftim për të drejtën e autorit i përfshirë në meta të dhënat e videos është i lejueshëm). Në mënyrë që procesi i vlerësimit të mbetet sa më i drejtë, juria nuk lejohet të shohë emrat e Pjesëmarrësve gjatë vlerësimit. Çdo video e dërguar që përmban emrin e një pjesëmarrësi, ndonjë filigran, njoftim për të drejtën e autorit ose çdo informacion tjetër që mund të identifikojë Pjesëmarrësin, do të skualifikohet dhe nuk do t'i paraqitet panelit të jurisë.

4.3. Pjesëmarrësi nuk ka dorëzuar imazhe ose përmbajtje që janë krijuar, gjeneruar, redaktuar, kompozuar ose manipuluar duke përdorur ndonjë softuer, mjet ose teknologji që përfshin ndonjë formë të inteligjencës artificiale. Kjo përfshin (por nuk kufizohet në) çdo përdorim të inteligjencës artificiale gjeneruese, duke përfshirë funksionin e mbushjes gjeneruese. Megjithatë, përdorimi i veçorive që janë pjesë e qenësishme e specifikimeve të prodhimit të kamerave (p.sh.: fokusimi automatik dhe përpunimi i imazhit) nuk do të rezultojë në skualifikim automatik, për sa kohë që kamera nuk dyshohet se nuk është modifikuar në asnjë mënyrë. Pjesëmarrësve mund t'u kërkohet të japin skedarin RAW ose ekuivalent të papërpunuar të përmbajtjes së tyre të paraqitur, i cili do të analizohet për çdo përdorim të teknologjisë së inteligjencës artificiale dhe mund të përdoret gjithashtu për vlerësimin e kritereve të tjera të konkurrencës (p.sh.: kompozimi, redaktimi i tepërt dhe manipulimi ) sipas gjykimit të gjyqtarëve. Dështimi për të dorëzuar skedarin RAW të kërkuar përpara një afati të caktuar do të rezultojë në skualifikim.
4.4. Pjesëmarrësi pranon gjithashtu që të kontaktohet nga Canon për qëllimet e administrimit të konkursit ose në rast se Grupi Canon dëshiron të diskutojë çdo përdorim tjetër të videos së paraqitur në konkurs.

5. GARANCITË
Me paraqitjen e aplikacionit të tij, Pjesëmarrësi garanton dhe përfaqëson se:
5.1. Pjesëmarrësi është autori i vetëm i videos;
5.2. Pjesëmarrësi është pronar i të drejtave të pronësisë në video;
5.3. videoja dhe çdo element që shfaqet në video nuk cenojnë asnjë të drejtë (duke përfshirë pronësinë intelektuale, të drejtat morale ose të privatësisë) të asnjë pale të tretë;
5.4. në rastin kur një person ose imazhi i një personi shfaqet në video, Pjesëmarrësi ka marrë leje me shkrim nga ky person(a) që Grupi Canon të përdorë imazhin(et) e tyre siç përshkruhet në këto terma dhe kushte; dhe
5.5. në rastin kur videoja është marrë në një vend tjetër përveç në vendbanimin e pjesëmarrësit, pjesëmarrësi ka respektuar ligjin e zbatueshëm në këtë vend, duke përfshirë, por pa u kufizuar në ndonjë kërkesë ligjore të pronësisë intelektuale, morale, të privatësisë dhe pronësore.

6. ÇMIMI
6.1. Një (1) fitues do të fitojë një kamerë Canon EOS R5 C.
6.2. Canon do të njoftojë fituesin nëpërmjet adresës së emailit të dhënë gjatë aplikimit brenda 5 ditëve pune nga përzgjedhja e fituesit dhe fituesit do t'i kërkohet të përgjigjet për të konfirmuar përshtatshmërinë dhe pranimin e Çmimit, brenda 10 ditëve kalendarike nga kontakti fillestar. Nëse fituesi nuk i përgjigjet kontaktit fillestar brenda 10 ditëve kalendarike Canon rezervon të drejtën të skualifikojë fituesin. Nëse fituesi skualifikohet, Canon rezervon të drejtën t'i japë çmimin një fituesi rezervë të përzgjedhur në të njëjtën mënyrë. Fituesi rezervë mund të ketë më pak kohë për t'u përgjigjur.
6.3. Canon mban të drejtën të publikojë emrin, qytetin dhe qarkun e fituesit ose të publikojë çdo prezantim të çmimit pas datës së konkursit. Nëse fituesi nuk dëshiron që këto detaje të publikohen, duhet të njoftojë Canon-in në momentin kur merr njoftimin se ka fituar.
6.4. Çmimi është i patransferueshëm dhe çmimin e ofruar nuk mund ta zëvendësojë asnjë alternativë në para ose kredi. Nëse çmimi i ofruar nuk është i disponueshëm për shkak të rrethanave jashtë kontrollit tonë, Canon rezervon të drejtën të ofrojë një çmim alternativ me vlerë të barabartë ose më të madhe.
6.5. Çmimi do t'i dërgohet me postë fituesve brenda 30 ditëve kalendarike pas shpalljes së fituesit. Nëse për ndonjë arsye çmimi nuk arrin brenda 30 ditëve kalendarike pas shpalljes së fituesit, fituesi do të ketë 28 ditë të tjera kalendarike për të njoftuar Canon duke dërguar email në [info@canon.rs]. Nëse fituesi nuk e njofton Canon-in brenda këtij afati kohor, Canon do të rezervojë të drejtën të mos e rilejojë çmimin ose të kufizojë vlerën e tij sipas vlerësimit të vet.
6.6. Çdo çmim i refuzuar ose i pakërkuar mund t'u jepet aplikantëve të tjerë sipas gjykimit absolut dhe të vetëm të Canon.
6.7. Në rast se konkursi nuk mund të zhvillohet siç është planifikuar për arsye që përfshijnë, por pa u kufizuar në manipulime, ndërhyrje të paautorizuara, mashtrime, pandershmëri, dështime teknike ose ndonjë shkak tjetër që është jashtë kontrollit të Canon që korrupton ose cenon administratën, sigurinë, ndershmërinë, integritetin ose sjelljen e duhur të këtij konkursi, Canon rezervon të drejtën të skualifikojë çdo individ që ngatërron procesin e aplikimit ose që nuk respekton këto Terma dhe Kushte dhe do të anulojë, modifikojë ose pezullojë konkursin ose të zhvlerësojë çdo aplikacion të prekur.
6.8. Nuk mund të mbahet asnjë përgjegjësi për aplikacionet të cilat janë të humbura, të vonuara, të korruptuara, të dëmtuara, të keqdrejtuara ose të pakompletuara ose që nuk mund të dorëzohen për ndonjë arsye teknike, dërgese ose ndonjë arsye tjetër. Dëshmia e dërgimit nuk do të pranohet si dëshmi e marrjes. Grupi Canon nuk garanton qasje të vazhdueshme ose të sigurt në faqen e aplikimit.
6.9. Nëse Pjesëmarrësit janë taksapagues në vendin e banimit dhe e marrin çmimin e specifikuar në pikën 6.1. nga termat dhe kushtet e promovimit, mund të jetë e nevojshme të paguajnë taksa sipas legjislacionit vendor.
6.10. Duke pranuar termat dhe kushtet e këtij promovimi, pjesëmarrësit bien dakord të paguajnë të gjitha taksat e nevojshme që shkaktohen si rezultat i marrjes - fitimit të dhuratave. Organizatori i promovimit nuk është përgjegjës për ndonjë veprim të pahijshëm dhe (ose) të paligjshëm të pjesëmarrësve në lidhje me taksat dhe çdo ligj tjetër.

7. PËRZGJEDHJA E FITUESIT
7.1. Të gjitha aplikacionet e vlefshme të marra gjatë periudhës së Aplikimit (në varësi të moderimit) do të vlerësohen në mënyrë të pavarur nga një paneli i jurisë. Do të ketë gjithsej dy (2) raunde të vlerësimit për të përzgjedhur dhjetë (10) finalistë në bazë të kritereve të konkursit të detajuara në pikën 3. Nga dhjetë (10) finalistët, paneli i jurisë do të zgjedhë një (1) fitues.
7.2. Fituesi do të përzgjidhet në mes të datës 01 dhe 26 korrik, 2024, inkluzive.

8. TË DHËNAT PERSONALE
8.1. Canon CEE GmbH, Oberlaaer Straße 233, 1100 Vienna, Austria, është Kontrollues i të dhënave në lidhje me çdo të dhënë të dërguar nga Aplikuesit. Të dhënat personale mbahen të sigurta dhe mund të transferohen në një server të sigurt jashtë vendit të vendbanimit të subjektit të të dhënave. Të dhënat personale të grumbulluara nga Aplikantët i nënshtrohen Politikës së privatësisë së konsumatorit të Canon https://myid.canon/canonid/#/policy.
8.2. Çdo dhe të gjitha të dhënat personale të ofruara për zhvillimin e këtij konkursi do të përdoren vetëm për qëllimet e këtij konkursi dhe, nëse është e aplikueshme, për qëllime marketingu nga Grupi Canon dhe/ose nga çdo agjent i caktuar prej tij për të ndihmuar në drejtimin e konkursit në emër të Promovuesit dhe nuk do t'i zbulohet një pale të tretë për ndonjë qëllim tjetër, përveç nëse është marrë pëlqimi juaj pozitiv.

9. MOHIMI I PËRGJEGJËSISË
9.1. Canon rezervon të drejtën të refuzojë të respektojë çdo aplikim ose të rikuperojë vlerën e plotë të çdo çmimi nëse konsideron se ka patur abuzime ose shkelje të termave dhe kushteve të këtij shorti të çmimit falas.
9.2. Canon bashkë me çdo agjenci dhe kompani nuk do të jetë përgjegjëse për asnjë humbje (duke përfshirë, por pa kufizim, humbje të tërthortë, të veçantë, ose pasuese ose humbje përfitimi), shpenzim ose dëmtim që është pasuar ose mbajtur (qoftë që rrjedh apo jo nga neglizhenca e ndonjë personi) në lidhje me këtë konkurs ose pranimin ose përdorimin e çmimit përveç për ndonjë përgjegjësi që nuk mund të përjashtohet me ligj. Asgjë nuk do të përjashtojë përgjegjësinë e Grupit Canon për vdekje ose lëndim personal si rezultat i neglizhencës së tij.
9.3.Në rast mosmarrëveshjeje për shkak të interpretimit ose implementimit të rregullave në çfarëdo çështje lidhur me konkursin, vendimi Drejtorëve të Canon është vendimtar dhe nuk do të hyjë në asnjë korrespondencë.
9.4. Nëse ndonjë pjesë e këtyre kushteve konstatohet nga një gjykatë e juridiksionit kompetent ose një autoritet tjetër kompetent si i pavlefshëm, i paligjshëm ose i pazbatueshëm, atëherë kjo pjesë do të shkëputet nga pjesa tjetër e këtyre kushteve, të cilat do të vazhdojnë të jenë të vlefshme në masën më të plotë të lejuar me ligj.
9.5. Regjistrimet duhet të bëhen drejtpërdrejt nga individët që marrin pjesë në konkurs. Regjistrimet në grup nga tregëtitë, grupet e konsumatorëve ose palët e treta nuk do të pranohen. Regjistrimet e pakompletuara ose të palexueshme dhe regjistrimet e bëra nga mjetet makro ose mjete të tjera automatike bashkë me regjistrime që nuk i përmbushin kërkesat e këtyre Termave dhe Kushteve në tërësi do të skualifikohen dhe nuk do të llogariten. Nëse bëhet e qartë se një pjesëmarrës po përdor një kompjuter(ë) për të anashkaluar këtë kusht, për shembull, duke përdorur "skriptin", "forcën brutale", duke maskuar identitetin e vet duke manipuluar adresat IP, duke përdorur identitete të ndryshme nga të tyret ose çdo mjet tjetër të automatizuar për të rritur hyrjet e atij pjesëmarrësi në konkurs në një mënyrë që nuk është në përputhje me rregullat e konkursit, hyrjet e atij pjesëmarrësi do të skualifikohen dhe çdo çmim i dhënë do të jetë i pavlefshëm. Pjesëmarrësit nuk lejohen të regjistrohen duke përdorur shërbime anonime emaili, siç janë, por pa u kufizuar në GuerillaMail, Dispostable ose Mailinator.
9.6. Në rast të mospërputhjes në mes të këtyre Termave dhe Kushteve dhe detajeve në çdo material promovues, detajet nga Termat dhe Kushtet do të mbizotërojnë.

10. JURIDIKSIONI
Duke qenë se ju jeni një konsumator pjesëmarrës, ligjet e vendit tuaj të banimit do të zbatohen në këtë konkurs dhe ju mund të keni të drejtë të bëni procedura gjyqësore në gjuhën tuaj dhe në gjykatat tuaja lokale. Një organizatë për këshillimin e konsumatorëve mund të ju këshillojë për të drejtat tuaja. Këto Terma nuk kufizojnë asnjë të drejtë statutore që mund të jetë e zbatueshme.