PRIVATËSIA

Canon Privacy Trust Centre

Canon është një novator dhe ofrues kryesor në botë i zgjidhjeve imazherike
a man looking at a tablet

Qasja e Canon ndaj privatësisë

Respekti për njerëzit ka qenë gjithmonë në zemër të Canon. Ky fondacion ka krijuar katër shtyllat e qasjes sonë ndaj privatësisë.

 • Me respekt

  Canon ka një përkushtim të palëkundur për të mbrojtur të dhënat personale të klientëve dhe punonjësve tanë. Ne udhëhiqemi nga Kyosei – të jetojmë dhe punojmë së bashku për të mirën e përbashkët.

 • I besueshëm

  Si një markë ndërkombëtare së cilës njerëzit i besojnë, Canon e kupton se ne duhet të punojmë vazhdimisht për të ruajtur këtë besim nëpërmjet masave të forta teknike dhe organizative.

 • Etik

  Kuadri i përgjegjësisë për privatësinë i Canon siguron që të bëjmë gjërat e duhura në mënyrë të qëndrueshme për të mirën e individëve që na besojnë të dhënat e tyre personale.

 • Mbështetës

  Ne inkurajojmë partnerët dhe furnitorët tanë të ruajnë të njëjtin nivel respekti, besimi dhe sjelljeje etike në lidhje me mbrojtjen e të dhënave dhe privatësinë, që ne presim nga vetja.

një imazh i një punonjësi që punon në një laptop

Parimet e mbrojtjes së të dhënave

Pajtueshmëria me parimet e mbrojtjes së të dhënave është një element themelor i qasjes së Canon ndaj privatësisë. Shihni se si ato qëndrojnë në themel të regjimit tonë të mbrojtjes së të dhënave.

Angazhimi i Canon ndaj përgjegjësisë

Ne demonstrojmë pajtueshmëri përmes dokumentacionit sistematik, ndërsa mbështesim klientët tanë me detyrimet e tyre të llogaridhënies.

two work professionals looking at a document

MESAZH NGA PMDH I GRUPIT

“Jam krenar që vizioni ynë për privatësinë, ‘Mbrojtja e të dhënave tuaja personale’, së bashku me angazhimin e Canon ndaj praktikave etike të biznesit, mbështesin qasjen e Canon për menaxhimin e privatësisë. Ne i trajtojmë gjithmonë të dhënat personale të të tjerëve në të njëjtën mënyrë siç presim që të trajtohen të dhënat tona.”

Fred Oberholzer, drejtor i privatësisë për EMEA dhe përgjegjës i mbrojtjes së të dhënave të grupit
Man working on a computer in an office

Rregullimi i privatësisë

Mësoni se si kuadri i përgjegjësisë për privatësinë i Canon na ndihmon të mbrojmë me konsistencë të dhënat tuaja personale.

Deklaratat e privatësisë

Deklaratat e privatësisë ofrohen për çdo shtet në Evropë, Lindjen e Mesme dhe Afrikë në gjuhën e vendit.

Pyetje, kërkesa dhe ankesa për privatësinë

Kërkesat, kërkesat dhe ankesat tuaja për të drejtat individuale mund t'i dorëzohen Canon duke përdorur lidhjen e dhënë më poshtë. Ky formular duhet të përdoret vetëm për çështje që lidhen me privatësinë. Ne nuk jemi në gjendje t'u përgjigjemi pyetjeve të përgjithshme dhe kërkesave për ndihmë teknike me produktet dhe shërbimet tuaja Canon.

Preferencat e marketingut

Nëse dëshironi të përditësoni preferencat e marketingut, mund ta bëni duke zgjedhur funksionin e vetëshërbimit më poshtë.

Masat teknike dhe organizative

Mësoni rreth masave teknike dhe organizative që marrim për të siguruar respektimin e detyrimeve për mbrojtjen e të dhënave.

një grup njerëzish të mbledhur rreth një tavoline
Work professional using Hybrid working as-a-service model

Canon si përpunues i të dhënave

Falë portofolit tonë robust të produkteve, shërbimeve dhe zgjidhjeve, ne mund t'i mbështesim klientët tanë si përpunues të të dhënave të tyre.

Përkushtimi i Canon ndaj qëndrueshmërisë dhe novacionit

Mësoni më shumë këtu rreth përpjekjeve të Canon për qëndrueshmërinë

a group of work professionals working in an office

Pyetje të Bëra Shpesh

Mësoni më shumë rreth qasjes së Canon për privatësinë dhe mbrojtjen e të dhënave. Për më shumë informacion ose për të bërë një pyetje pa përgjigje këtu, kontaktoni duke na shkruar në DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com

Si mund të kontaktojnë individët me Canon për të ushtruar të drejtat e tyre të subjektit të të dhënave (p.sh. e drejta për akses, e drejta për korrigjim, e drejta për fshirje)?

Individët mund të ushtrojnë të drejtat e tyre duke na shkruar te DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com.

Nëse kam një kërkesë ose dëshiroj të bëj një ankesë, si ta bëj këtë?
Ju mund të dorëzoni kërkesat ose ankesat tuaja në lidhje me privatësinë duke na shkruar te DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com.

Çfarë është përgjegjësi i mbrojtjes së të dhënave?
Përgjegjësi i mbrojtjes së të dhënave siguron, në mënyrë të pavarur, që organizata zbaton ligjet që mbrojnë të dhënat personale të individëve.

Kush është përgjegjësi i mbrojtjes së dhënave i Canon?
Ne kemi disa përgjegjës të mbrojtjes së të dhënave ("PMDH") brenda grupit të kompanive të Canon Europe. Përgjegjësi i mbrojtjes së të dhënave i grupit është Fred Oberholzer, i cili mund të kontaktohet te DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com. PMDH-të e tjerë mund të kontaktohen në adresat e emailit të dhëna më poshtë:

Kompania Canon Europe Group Emaili i kontaktit
Canon Deutschland GmbH (CDE) datenschutz@canon.de
Canon Schweiz AG (CCH) datenschutz@canon.ch
Canon Austria GmbH (CAT) datenschutz@canon.at
CBC Dresden GmbH Datenschutz-CBC-Dresden@canon.de
I.R.I.S. GROUP S.A. privacy@iriscorporate.com
Canon Giessen datenschutz@canon-giessen.de
NT-Ware Systemprogrammierung GmbH privacy@nt-ware.com

Si rregullohet privatësia te Canon?
Përgjegjësi i mbrojtjes së të dhënave i grupit të Canon mbështetet nga një rrjet PMDH-sh dhe kampionësh të privatësisë, rolet dhe përgjegjësitë e të cilëve janë të përcaktuara qartë, gjë që ndihmon në sigurimin e pajtueshmërisë me rregulloren e përgjithshme të BE-së për mbrojtjen e të dhënave (GDPR) dhe ligje të tjera të privatësisë dhe mbrojtjes së të dhënave në të gjithë EMEA.

Canon Europe Group (Canon EMEA) përfshin Evropën, Lindjen e Mesme dhe Afrikën. Në të gjithë këtë rajon të madh zbatohen ligje të ndryshme për privatësinë. Kuadri i përgjegjësisë për privatësinë i Canon u hartua për t'u siguruar që konsideratat e privatësisë të trajtohen në formë të njëtrajtshme dhe të standardizuar në të gjitha tregjet tona dhe për funksionimin pa probleme të biznesit tonë. Kërkesat Bashkimit Evropian dhe të legjislacioneve të tjera evropiane, të Lindjes së Mesme dhe të Afrikës për privatësinë janë përfshirë në kuadrin e përgjegjësisë për privatësinë të Canon.

A kryen Canon vlerësime të rrezikut rreth të dhënave personale?
Canon EMEA ka procese të mirëpërcaktuara rregullimi, menaxhimi të rrezikut pajtueshmërie. Këto procese përfshijnë:

• Vlerësimet e rrezikut për privatësinë

• Vlerësimet e ndikimit në privatësi/vlerësimet e ndikimit në mbrojtjen e të dhënave

• Vlerësimet e rrezikut të shitësit

• Vlerësimet e sigurisë


A mban Canon regjistra për veprimet e përpunimit (RoPA)?
Canon ka procese të vendosura për të përmbushur kërkesat e privatësisë, duke përfshirë mbajtjen/përditësimin e të dhënave të veprimeve të përpunimit dhe kryerjen e vlerësimeve të ndikimit në privatësi (PIA)/vlerësimeve të ndikimit në mbrojtjen e të dhënave (DPIA).

A ka Canon procese formale për trajtimin e shkeljeve të të dhënave?
Canon është plotësisht e përkushtuar në mbrojtjen e të dhënave personale të të gjitha palëve të interesuara, duke përfshirë punonjësit, furnitorët dhe klientët. Për të përmbushur këtë angazhim dhe detyrimet tona sipas ligjeve në fuqi për mbrojtjen e të dhënave, Canon ka vendosur një "politikë të menaxhimit të shkeljeve". Kjo politikë shpjegon se çfarë përbën shkelje të të dhënave dhe hapat fillestarë që punonjësit duhet të ndërmarrin kur zbulohet një shkelje e dyshuar e të dhënave. Ka një sërë udhëzimesh operative që plotësojnë këtë politikë.

A janë punonjësit e Canon të trajnuar për privatësinë?
Punonjësit dhe kontraktorët e Canon marrin trajnim të detyrueshëm për privatësinë dhe mbrojtjen e të dhënave. Trajnim shtesë i detyrueshëm u ofrohet kampionëve tanë të privatësisë, të cilëve u është caktuar përgjegjësi e veçantë për privatësinë në fushën e tyre specifike të biznesit.

A janë punonjësit e Canon që aksesojnë dhe përpunojnë të dhënat personale të përkushtuar për të respektuar konfidencialitetin?
Të gjithë punonjësit e Canon, duke përfshirë ata që punojnë me të dhënat personale të punonjësve, partnerëve ose klientëve tanë, janë të detyruar nga dispozitat e konfidencialitetit në kontratat e punës. Rëndësia e konfidencialitetit përforcohet vazhdimisht përmes trajnimeve dhe rritjes së ndërgjegjësimit.

A janë shitësit e Canon dhe palët e tjera të treta në përputhje me rregulloret për mbrojtjen e të dhënave?
Canon kërkon që palët e treta, duke përfshirë shitësit dhe partnerët, të cilët përpunojnë të dhënat personale në emër të Canon të jenë të detyruara kontraktualisht që të mbrojnë çdo të dhënë personale që marrin nga Canon dhe u ndalohet të përdorin të dhënat personale për çfarëdo qëllimi tjetër përveç kryerjes së shërbimeve siç udhëzohet nga Canon. Canon ka vënë gjithashtu në zbatim një vlerësim të pajtueshmërisë - bazuar mbi rrezikun për furnitorët që administrojnë të dhënat e klientëve të Canon ose të vetë Canon.

Si i përputhet Canon kufizimet e transferimit të të dhënave në të gjithë rajonet e EMEA-s në të cilat vepron?
Canon përdor mekanizmat e duhur të transferimit, siç janë klauzolat standarde kontraktuale, aty ku është e mundur. Në juridiksionet ku nuk ka klauzola standarde kontraktuale, Canon pajtohet me kërkesat lokale të privatësisë.

Ku mund të marr më shumë informacion për ndonjë nga temat e diskutuara në Canon Privacy Trust Centre?
Nëse keni ndonjë pyetje specifike në lidhje me ndonjë përmbajtje në këto faqe interneti, kontaktoni përgjegjësin e privatësisë te DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com

Tema të ngjashme

Mësoni më shumë rreth mënyrës sesi Canon mbështet dhe mbron klientët tanë.