Promocioni Canon CEE EOS R7 dhe EOS R10

Kushtet dhe termat

1. PRODUKTET PROMOVUESE, PERIUDHA PROMOVUESE DHE PJESËMARRËSIT

1.1. Ky promovim vlen vetëm për blerjet e produktet e kombinuara (1 kamerë dhe një lentë) të renditura më poshtë/të bashkangjitura (“Produktet promovuese”) brenda Shqipërisë nga partnerët e autorizuar në periudhën prej 15.6.2022 deri më 31.8.2022 (“Periudha promovuese”). Produktet promovuese mund të shiten si një trup kamere ose si pjesë e një kompleti ose pako lentesh por mund të bëhet vetëm NJË kërkesë për komplet ose pako. Blerjet duhet të jenë blerje të vërteta me para në dorë ose ekuivalentin e tyre.
1.2. Të gjithë pjesëmarrësit duhet të jenë të moshës 18 vjeç e lart dhe duhet të jenë rezidentë të Zonës Ekonomike Evropiane ose të Zvicrës (ZEE) (“Pjesëmarrës”) ose duhet të jenë banorë nga Shqipëria, Kosova, Bosna dhe Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Serbia, Mali Zi .
1.3. Konsiderohet se të gjithë Pjesëmarrësit janë dakorduar të lidhen me këto rregulla dhe kushte
1.4. Të gjitha produktet duhet të jenë blerë në Shqipëri dhe duhet të jenë furnizuar dhe shpërndarë te shitësit me pakicë nga Canon CEE GmbH (“Canon”) ose nga kompanitë e grupit të vendosura në ZEE. Ju lutemi verifikoni me shitësin tuaj me pakicë nëse është kështu për të mos u zhgënjyer. Dyqanet online duhet të kenë një adresë të regjistruar/adresë postare në Shqipëri.

Lista e partnerëve që marrin pjesë në Promocion:

Video Mobile
Zgatar

1.5. Të gjitha produktet promovuese duhet të jenë produkte të reja dhe origjinale të Canon. Blerjet e produkteve të përdorura, të riparuara ose të rregulluara, ose produktet që janë të falsifikuara ose që cënojnë të drejtat e pronës intelektuale të grupit të kompanive Canon në çfarëdo mënyre (për shembull, duke përfshirë por jo vetëm produktet paralele ose “gri”) nuk do të kualifikohen për këtë promovim.

2. SI TË MERRNI PJESË

2.1. Për të hyrë në promovim, Pjesëmarrësi duhet të blejë të paktën dy Produkte Promovuese në Shqipëri, nga partnerët e autorizuar gjatë Periudhës Promovuese.
2.2. Kthimi i parave promovuese bazohet në blerjen e dy Produkteve Promovuese.
2.3. Produktet Promovuese janë të disponueshme deri sa të mbarojnë rezervat. Canon nuk do të mbajë përgjegjësi për dështimin e shitësve me pakicë që të përmbushin porositë e Produkteve Promotive gjatë Periudhës Promovuese.
2.4. Mund të bëhet vetëm një kërkesë për Produkt Promovues të blerë.
2.5. Ky promovim nuk mund të përdoret në lidhje me ndonjë promovim tjetër.

3. KTHIMI I MENJËHERSHËM I PARAVE

3.1. Pjesëmarrësit do të marrin Kthim të menjëhershëm parash në shumën e treguar për blerjet e Produkteve Promovuese
3.2. Nëse jeni i regjistruar në sistemin e TVSH-së në Shqipëri dhe merrni kthim parash, kjo mund të zbresë vlerën e tatueshme të blerjes suaj, dhe prandaj mund t’ju duhet që ta zbritni vlerën e tatimit.

4. THE PROMOTER

4.1. Promovuesi është Canon CEE GmbH, Oberlaaer Straße 233, 1100 Vienna, Austria.

5. MOHIMET

5.1. Deri në shkallën maksimale të lejuar me ligj, Canon nuk do të mbajë përgjegjësi për asnjë humbje, dëmtim ose lëndim të çfarëdo natyre, të shkaktuar të pësuar nga ndonjë Pjesëmarrës në këtë promovim.
Sidoqoftë, asgjë në këto rregulla nuk do të ketë efektin e përjashtimit ose kufizimit të përgjegjësisë së Canon për lëndimet ose vdekjet e shkaktuara nga pakujdesia e vërtetuar e punonjësve ose kontraktorëve të Canon.
5.2. Canon mban të drejtën për të anuluar, plotësuar dhe/ose ndryshuar këtë promovim në çdo kohë pa marrë asnjë përgjegjësi.
5.3. Canon mban të drejtën për të kontrolluar çdo kërkesë për të siguruar përputhshmëri me këto rregulla dhe kushte dhe për të kërkuar informacion shtesë dhe dokumente mbështetëse. Canon mban të drejtën për të përjashtuar kërkesat dhe/ose Pjesëmarrësit nëse dyshon se promovimi po abuzohet në ndonjë mënyrë. Vendimet e Canon në lidhje me promovimin janë përfundimtare dhe nuk do të hyjnë në asnjë korrespondencë.

6. TË DHËNAT

6.1. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB është Kontrolluesi i të Dhënave në lidhje me çdo të dhënë personale të paraqitur nga Pjesëmarrësit. Të gjitha të dhënat personale të dorëzuara tek ne do të përpunohen Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlandë për qëllim të administrimit të këtij Promovimi dhe nëse është e aplikueshme për qëllime marketingu- në rastet kur Pjesëmarrësit kanë zgjedhur të marrin komunikim marketingu nga Canon. Të dhënat personale të ofruara mbahen të sigurta dhe mund të transferohen në një server të sigurt jashtë ZEE-së.
6.2. Të dhënat personale të grumbulluara nga Pjesëmarrësit i nënshtrohen politikës së privatësisë së të dhënave të konsumatorit të Canon http://www.canon.com.al/privacy-policy/.

7. LIGJI DHE JURIDIKSIONI

Këto Rregulla dhe Kushte dhe çdo mosmarrëveshje që lind nga ose në lidhje me to do të rregullohet dhe interpretohet në përputhje me ligjet e Austrisë dhe do t’i nënshtrohet juridiksionit joekskluziv të gjykatave të Austrisë.

8. ARTIKUJT PROMOVUES

EOS R7
EOS R10
RF 50mm f/1.8 STM
RF 70-200 f/4 L IS
RF 35mm f/1.8 MACRO IS STM
RF 85mm f/2 IS STM
RF 16mm f/2.8 STM
RF 600mm f/11 IS STM

Virtual kit discount
RF 50mm f/1.8 STM RF 70-200 f/4 L IS RF 35mm f/1.8 MACRO IS STM RF 85mm f/2 IS STM RF 16mm f/2.8 STM RF 600mm f/11 IS STM
EOS R10 7.260 Lekë 60.500 Lekë 20.570 Lekë 30.250 Lekë 15.120 Lekë 36.300 Lekë
EOS R7 7.260 Lekë 60.500 Lekë 20.570 Lekë 30.250 Lekë 15.120 Lekë 36.300 Lekë