Qëndrueshmëria – Canon dhe biznesi i qëndrueshëm

Canon synon të bëjë biznes në mënyrë të përgjegjshme. Besojmë se novacionet dhe përparimet teknologjike që përfshijmë në zgjidhjet tona për imazhet duhet të pasurojnë jetët dhe bizneset e klientëve tanë pa dëmtuar mjedisin. Biznesi dhe marka jonë janë ndërtuar në rritjen ekonomike të qëndrueshme. Pakësojmë nevojën tonë për burime natyrore të reja, vëzhgojmë me kujdes përparimin ekonomik e rreziqet dhe respektojmë komunitetet që varen prej nesh.

Qëndrueshmëria është pjesë e mënyrës si bëjmë biznes. Ne ofrojmë zgjidhje të qëndrueshme imazhesh për klientët tanë të cilat i ndihmojnë të punojnë në mënyrë më të efektshme dhe të pakësojnë impaktet e tyre. Ne pakësojmë impaktin mjedisor të produkteve tona, duke minimizuar nevojën për burime të reja dhe duke ripërdorur e ricikluar materialet. Ne mbajmë përgjegjësi për veprimet tona duke pakësuar ndikimet tona operacionale dhe duke u përfshirë me komunitetet dhe aksionerët për të ndihmuar rritjen më të gjerë ekonomike. Dhe madje parashikojmë dhe i përmbahemi rregullave dhe standardeve e kërkojmë t'i tejkalojmë aty ku është e mundur.

Përgjegjësia e korporatës
Mbajmë përgjegjësi për ndikimet tona dhe ndjekim praktika të funksionimit të drejtë. Përkushtimi ynë ndaj qëndrueshmërisë përqëndrohet në tre fusha kryesore: Mjedisi, Shoqëria dhe Biznesi.

Mësoni më shumë për një nga tre fushat tona kryesore:
Mjedisi
Shoqëria
Biznesi

United Nations Global Compact Picture_UNGC logo
Canon Europa ka nënshkruar për iniciativën United Nations Global Compact (janar, vitin 2014), duke detyruar të 10 parimet e saj të pranuara univerzale në fushat e të drejtave të njeriut, punës, mjedisit dhe anti-korrupsionit. Pjesëmarrja jonë e formalizon qasjen që ne kemi marrë për ta futur qëndrueshmërinë në strategjinë tonë, kulturën dhe të biznesit.

Zhvillimi i qëndrueshëm
Plani ynë afat-gjatë është që të operojmë tre zyra rajonale në Europë, SHBA dhe Japoni përfshirë qendrat e studimit dhe zhvillimit dhe mundësi prodhimi në secilin rajon. Zyrat tona qendrore rajonale Europiane janë të ndara në katër vende në Canon Europe Limited, Londër, UK: Canon Europa N.V., Amstelveen, Holandë; dhe ish vendet e Océ në Venlo, Holandë dhe Poing, Gjermani.

Filozofia jonë
Biznesi ynë mbështetet në filozofinë tonë japoneze të korporatës të Kioseit, që përkthehet si ‘jetesa dhe puna së bashku për të mirën e përbashkët’. Kjo do të thotë se mbajmë përgjegjësi për ndikimin e veprimtarive tona, respektin për klientët tanë, komunitetet e vendet ku funksionojmë dhe mjedisin tonë natyror. Mësoni më shumë për Kiosei.

R aporti i EMEA për Qëndrueshmërinë e Canon 2013

Mjedisi – pakësimi i ndikimeve mjedisore
Ne minimizojmë nevojën për burime të reja natyrore, duke pakësuar ndikimet mjedisore nga dizajni deri në fundin e jetës të produktit dhe përmes operacioneve tona. Zgjidhjet tona i ndihmojnë klientët të operojnë në mënyrë më të efektshme duke pakësuar dëmet e tyre.

Mësoni më shumë sesi zvogëlojmë ndikimin mbi mjedisin të prodhimeve e funksionimeve tona dhe si promovojmë konsumin e qëndrueshëm në pjesën tonë të mjedisit.

Shoqëria – duke mbështetur shoqërinë përmes imazheve
Ne e pasurojmë shoqërinë me anë të mundësive dhe zgjidhjeve për imazhet, duke u angazhuar me punonjësit, komunitetet dhe aksionerët e tjerë kudo që operojmë, dhe duke respektuar parimet etnike. Synojmë të bëjmë një kontribut pozitiv ndaj shoqërise, duke shtuar vlerë për jetën e njerëzve të ndikuar nga biznesi ynë. Gjeni hollësi sesi ndërveprojmë me personat tanë të interesuar në pjesën tonë të shoqërisë.

Biznesi – duke operuar në mënyrë të drejtë dhe të përgjegjshme
Ne krijojmë përgjegjshmëri biznesi, duke mbështetur një rritje më të gjerë ekonomike, duke operuar në mënyrë të drejtë dhe duke iu përmbajtur ligjeve, rregullave dhe standardeve në fuqi. Ndjekim praktika e procedura të forta për të mbrojtur klientët e punonjësit tanë, duke rritur biznesit tonë në mënyrë të qëndrueshme e duke përmbushur synimet ekonomike. Mësoni më shumë sesi bëjmë biznes në pjesën tonë të biznesit.

spacer
					image
Qëndrueshmëria
Mjedisi
Shoqëria
Biznesi
Çmime
Reportet e qëndrueshmërisë