PR Contacts

Kontaktet për marrëdhëniet publike të Canon në Suedi

Për kërkesat e medias, kontaktoni me:

Kontakti i përgjithshëm me shtypin:

Kontakti: Linn Kryss

Tel: +46 739788510

Email: linn.kryss@canon.se


Personi i kontaktit PR B2B: Åsa Törnquist

Telefon: +46 73 988 64 35

Email: asa.tornquist@canon.se