Pyetjet e shpeshta të CSDP

 • Pyetje Kush ka të drejtë të aplikojë?

  Përgjigje Për të hyrë duhet;

  • të jeni 18 vjeç e lart nga 7 marsi 2024
  • të jeni me banim në EMEA
  • të keni filluar ose përfunduar një kurs arsimor ose praktikë në një agjenci ose revistë brenda vitit akademik 2023-2024; ose të jeni emëruar/miratuar nga një profesionist i fushës së fotografisë.

   Ju lutemi, referojuni kushteve të përgjithshme për më tej.

 • Pyetje A mund të aplikoj nëse nuk jetoj dhe/apo studioj në Evropë, Lindjen e Mesme apo Afrikë (EMEA)?

  Përgjigje Jo, nuk është e mundur të aplikoni nëse nuk jetoni dhe studioni në EMEA. Nëse aplikoni për praktikën ose kategorinë e miratuar, duhet të banoni gjithashtu në EMEA. Ju lutemi, referojuni kushteve të përgjithshme për listën e plotë të vendeve të pranuara.

 • Pyetje A mund të aplikoj nëse kam aplikuar apo marrë pjesë më parë?

  Përgjigje Po, mund të aplikoni sërish nëse keni aplikuar dhe/ose keni marrë pjesë më parë. Megjithatë, aplikantët e suksesshëm që arritën modulin e dytë të programit gjatë edicioneve të vitit 2022 ose 2023 dhe morën pjesë në seminarin 4-ditor në Girona dhe Perpinjo, nuk do të kenë të drejtë të hyjnë.

 • Pyetje A është e mundur të aplikohet si ekip apo grup fotografësh?

  Përgjigje Jo, dorëzimet duhet të jenë në baza individuale.

 • Pyetje A mund të aplikoj nëse nuk flas anglisht?

  Përgjigje Gjuha zyrtare e programit është anglishtja. Nuk do të ketë shërbime përkthimi, prandaj nevojitet një aftësi e duhur për të përfituar nga programi.

 • Pyetje Çfarë dokumentacioni do të më duhet të siguroj për të verifikuar përshtatshmërinë time?

  Përgjigje Nëse zgjidheni, do t'ju kërkohet të dorëzoni dokumentacionin e mëposhtëm:

  • një foto të pasaportës dhe/ose letërnjoftimit tuaj për të verifikuar moshën
  • kartën e studentit dhe/ose konfirmim nga fakulteti/universiteti ose praktika profesionale e agjencisë/revistës etj. ​​që vërteton regjistrimin në vitin akademik 2023-2024

 • Pyetje Çfarë materialesh duhet të siguroj nëse hyj në kategorinë e miratuar?

  Përgjigje Përveç katalogut, do t'ju duhet gjithashtu një letër nga profesionisti i sektorit që miraton aplikimin tuaj duke detajuar emrin, profesionin dhe deklaratën e miratimit/rekomandimit.

 • Pyetje Kur do ta di nëse jam përzgjedhur?

  Përgjigje Aplikantët e suksesshëm do të njoftohen me email deri më 29 mars 2024.

 • Pyetje Me kë mund të kontaktoj nëse kam pyetje?

  Përgjigje Ju lutemi na kontaktoni te students@canon-europe.com

 • Pyetje Si përzgjidhen pjesëmarrësit?

  Përgjigje Pjesëmarrësit zgjidhen nga një juri përfaqësuesish të Canon dhe profesionistë të jashtëm të sektorit nga agjencitë kryesore mediatike, si AFP, EPA, Getty Images dhe Reuters.

  Dorëzimet do të vlerësohen sipas aftësisë narrative, origjinalitetit, skenarit, CV-së dhe cilësisë së përgjithshme të katalogut dhe propozimit të projektit.

 • Pyetje A është ndonjë prej përvojave në internet/virtuale?

  Përgjigje Po, gjatë modulit të parë të Programit, "Mentorimi i përgatitjes së katalogut", aplikantët e suksesshëm do të bashkëpunojnë me një mentor profesionist dhe do të marrin pjesë në tri seanca në internet për të punuar në katalogun e tyre dhe në propozimin e projektit të ri.

 • Pyetje Nëse nuk mund të udhëtoj, a mund të marr pjesë virtualisht?

  Përgjigje Jo, me përjashtim të seancave të mentorimit në internet si pjesë e modulit të parë "Mentorim për përgatitjen e katalogut", aktivitetet e mëpasshme kërkojnë pjesëmarrje fizike për të përfituar sa më shumë nga përvoja.

 • Pyetje Nëse zgjidhem për seminarin në Girona dhe Perpignan, a mund ta zgjas qëndrimin tim apo t'i ndryshoj planet e udhëtimit? A do t'i paguajë Canon shpenzimet përkatëse?

  Përgjigje Po, është e mundur ta zgjasni qëndrimin. Megjithatë, çdo kosto që vjen si pasojë e transportit, akomodimit, jetesës për ditët shtesë të qëndrimit nuk mbulohet nga Canon dhe do të duhet ta menaxhoni e organizoni vetë.

 • Pyetje A është e mundur të dorëzohen dy aplikime të veçanta?

  Përgjigje Jo, mund të dorëzohet vetëm një aplikim për person.

 • Pyetje A mund të dorëzoj video brenda katalogut?

  Përgjigje Jo, aktualisht pranojmë vetëm imazhe dixhitale.

 • Pyetje Sa foto mund të përfshij në katalog?

  Përgjigje Katalogu mund të përmbajë maksimumi dy projekte, me deri në 20 foto secili. Skedarët e fotove duhet të jenë JPEG, maks. 1500 DPI, 2000 px.

 • Pyetje A duhet t'i përfshij diçiturat e fotove?

  Përgjigje Po Të gjitha fotot duhet të jenë me diçiturat përkatëse.

 • Pyetje A mund të dorëzoj formate ose skedarë shtesë si pjesë e katalogut tim?

  Përgjigje Po Krahas katalogut duhet të përfshini gjithashtu një biografi personale dhe një përshkrim të projekteve tuaja dhe diçiturat e fotove.

  Nga kandidatët mund të dorëzohet edhe dokumentacion i mëtejshëm mbështetës, si psh:

  • letra e motivimit për të marrë pjesë në program
  • një letër rekomandimi nga mësuesi/shkolla/agjencia/revista/profesionisti i sektorit

  Të gjithë skedarët e fotove duhet të jenë JPEG, maks. 1500 DPI, 2000 px. Materialet e shkruara duhet të jepen në formatin PDF në anglisht.

 • Pyetje A mund të modifikoj/të bëj ndryshime të mëtejshme në aplikacionin tim pasi të dorëzohet?

  Përgjigje Po Pas dorëzimit të katalogut, do të merrni një email me detaje se ku mund të identifikoheni për të shqyrtuar aplikimin dhe për të bërë rregullimet përpara afatit të pranimit më 7 mars 2024.

 • Pyetje A ka ndonjë kufizim zhanri?

  Përgjigje Ky program është fokusuar kryesisht në mbështetjen e atyre që dëshirojnë të ndjekin një karrierë në narracionin vizual. Nisma është e lidhur fort me partneritetin tonë të gjatë me festivalin e fotoreportazhit Visa pour l'Image, dhe kështu shumica e pjesëmarrësve tanë janë fotografë aspirantë të dokumentarëve/fotoreportazheve.

 • Pyetje Çfarë do të ndodhë me fotot e mia të paraqitura?

  Përgjigje Imazhet do të përdoren si pjesë e procesit të përzgjedhjes për edicionin e 2024 të Canon Student Development Programme.

 • Pyetje A ka ndonjë gjë të rëndësishme që duhet të kem parasysh përpara se të dorëzoj punën time?

  Përgjigje Duhet të jeni autori i vetëm i fotove tuaja dhe titullar i të gjitha të drejtave të pronësisë për fotot tuaja.