Dynamic solutions that deliver a faster, smoother customer journey.

Prezantimi i produktit për klientin

Zgjidhje dinamike që ofrojnë një udhëtim të shpejtë dhe të pandërprerë për klientin.

Prezantimi i produktit për klientin është një nga mënyrat kryesore se si organizatat komunikojnë me klientët dhe krijojnë marrëdhënie të suksesshme.

Nëse po përdorni një sistem prezantimi manual dhe të ngadaltë që nuk i plotëson nevojat e konsumatorëve milenialë të ditëve të sotme, biznesi mund të ndeshë vështirësi.

Përfitimet e teknologjisë së Prezantimit për klientin

Benefits Benefits

Përshpejtoni udhëtimin e klientit

Proceset dixhitale të punës rrisin produktivitetin dhe zvogëlojnë vonesat

Benefits Benefits

Siguroni një vizibilitet më të lartë

Monitorimi automatik ju ofron një kontroll më të mirë mbi procesin

Benefits Benefits

Plotësoni nevojat e epokës dixhitale

Ofroni një eksperiencë të personalizuar dhe në shumë kanale për prezantimin e produktit për klientin

Benefits Benefits

Ruani në mënyrë të sigurt të dhënat e klientëve

Arkivimi dixhital i mban të dhënat e sigurta dhe lejon auditimin me lehtësi

Një qasje më inteligjente ndaj pranimeve të studentëve

The improved ease of use and lower workload led to a direct cost saving
Përmirësimi në lehtësinë e përdorimit dhe zvogëlimi i ngarkesës së punës solli një kursim të drejtpërdrejtë të kostove prej 30 000 € në vit.

André Jeursen

Drejtori i Zyrës së Edukimit dhe Provimeve, Universiteti i Mastrihtit

Sfida

Shkolla e Biznesit dhe Ekonomisë e Universitetit të Mastrihtit duhet të përpunojë 6400 aplikime në vit më shpejt, për të përshpejtuar procesin e pranimeve dhe për të minimizuar ngarkesën e punës për personelin e saj. Sistemi i saj manual i regjistrimit, dhe plot letra, sillte edhe gabime dhe nuk lejonte që ekipi i menaxhimit të monitoronte statusin e rasteve apo kohën e nevojshme për këtë proces.

Canon developed an automated admissions system collating each applicant’s information in a single digital case file
Canon developed an automated admissions system collating each applicant’s information in a single digital case file

Zgjidhja

Ne zhvilluam një sistem të automatizuar të pranimeve që sistemon informacionet e çdo aplikanti në një skedar të vetëm dixhital, për akses me lehtësi. Përveç monitorimit në kohë reale, sistemi ofron veçori të raportimit të gabimeve, si p.sh. kërkesa të automatizuara për mungesë informacioni dhe njoftime për afatet.

Përfitimet

Përveç lehtësimit të ngarkesës së punës për personelin, pranimet më të shpejta sollën kursime prej 30 000 € në vit - pa përfshirë ato që bëheshin nga gabimet njerëzore. Përmirësimi i raportimit e ndihmoi po ashtu ekipin e menaxhimit të merrte kontrollin e plotë mbi procesin e pranimeve, kështu që mund të përmirësonte cilësinë e studentëve të pranuar.

As well as easing the staff workload, faster admissions led to annual savings of €30,000.

Rritni angazhimin e klientëve duke ofruar një eksperiencë më të personalizuar dhe të këndshme për prezantimin e produktit.


FLISNI ME EKIPIN TONË

Si funksionon

Bëjeni të veçantë biznesin tuaj me një prezantim produkti më dinamik dhe më tërheqës për klientin.

Zgjidhje të përafërta