Si ta përditësoj firmuerin

Mund t'ju duhet të përditësoni firmuerin e pajisjes multifunksionale për të përdorur Canon PRINT Business.
Nëse po përdorni modelin e pajisjes që duhet të përditësohet, shfaqet një mesazh që ju pyet për përditësimin kur përdorni Canon PRINT Business.
Ka dy mënyra për përditësimin e firmuerit.
Kontrolloni të mëposhtmet dhe përdorni metodë që i përket modelit të pajisjes që po përdorni.

Emri i pajisjes Përditëso firmuerin
Me Internet Me kompjuter
Seria MF4800 - I disponueshëm
Seria MF4700 - I disponueshëm
Seria MF5900 - I disponueshëm
Seria iR1133 - I disponueshëm
Seria MF6100 I disponueshëm I disponueshëm
Seria MF8200C I disponueshëm I disponueshëm
Seria MF8500C I disponueshëm I disponueshëm

SHËNIM

Për serinë imageRUNNER ADVANCE, nuk ka nevojë të përditësoni firmuerin.

1. Përditësimi me Internet
Shkarkoni firmuerin në pajisjen multifunksionale që po përdorni me anë të Internetit pa përdorur kompjuter (Windows/Mac), dhe pastaj përditësoni firmuerin.
- Pajisja multifunksionale ka nevojë të lidhet me Internetin.

1-1. Nga menyja në panelin e operimit, zgjidhni [System Management Settings] → shtypni [OK].

1-2. Zgjidhni [Update Firmware] → shtypni [OK].

1-3. Zgjidhni [Via Internet] → shtypni [OK].

1-4. Përditësoni firmuerin sipas udhëzimeve në ekran.
Përditësimi i firmuerit ka përfunduar.
Hapni Canon PRINT Business dhe përdoreni pajisjen multifunksionale të cilës i është përditësuar firmueri.

2. Përditësimi me kompjuter (Windows/Mac)
Shkarkoni firmuerin në një PC (Windows/Mac) nga faqja e internetit të Canon dhe pastaj përditësoni firmuerin.
- Pajisja multifunksionale dhe kompjuteri duhet të lidhen me LAN ose USB.

2-1. Shkarkoni firmuerin
Shkarkoni firmuerin për pajisjen multifunksionale që po përdorni nga faqja për shkarkimin e softuerëve shtesë.
Seria MF
iR1133
iR1133A
iR1133iF
Për të shkarkuar, duhet të formoni numrin e serisë të pajisjes multifunksionale.

SHËNIM

Numri i serisë është numri me tetë shifra në etiketën në panelin e pasmë të pajisjes multifunksionale.

Nëse nuk mund ta gjeni dot numrin serial, shikoni manualet e dhëna me pajisjen multifunksionale. Mund të gjeni temat përkatëse duke kërkuar "numri serial."

2-2. Kalimi i pajisjes multifunksionale në metodën e shkarkimit
1) Nga menuja në panelin e operimit, zgjidhni [System Management Settings] → shtypni [OK].

2) Zgjidhni [Update Firmware] → shtypni [OK].

3) Zgjidhni [Via PC] → shtypni [OK].

4) Në mesazhin "Përditëso firmuerin?", shtypni [Yes].

Punimi vazhdon në metodën e shkarkimit.
Për lidhjet LAN: Për lidhjet USB:

Nëse jeni të lidhur me LAN, shkruani adresën IP që tregohet në panel. Do të duhet ta futni atë kur do të kryhet operacioni tjetër nga PC (Window/Mac).

2-3. Hapja e mjetit për ndihmën e përdoruesit dhe përditësimi i firmuerit
1) Dekompresoni skedën e firmuerit të shkarkuar në kompjuter (Windows/Mac).
2) Klikoni dy herë dosjen User Support Tool në folderin e dekompresuar

User Support Tool hapet.
3) Përditësoni firmuerin sipas udhëzimeve në ekran.

SHËNIM

Për më shumë informacione për procedurën e punimit, shikoni "Udhëzime për përdorimin e mjetit për ndihmën e përdoruesit" në folderin e kompresuar.

Nëse pajisja multifunksionale që po përdorni është e lidhur me LAN, do t'ju duhet të formoni një një adresë IP në [IP Address] gjatë operimit të Mjetit për ndihmën e përdoruesit. Vendosni adresën IP të shfaqur në hapin 4 të "Kalimi i pajisjes multifunksionale në metodën e shkarkimit."

2-4. Rindezja e pajisjes multifunksionale
Pasi të ketë mbaruar shkrimi i firmuerit nga Mjeti i ndihmës për përdoruesin, shtypni butonin [Stop] në panelin e kontrollit të pajisjes multifunksionale.
Pajisja multifunksionale rindizet.
Përditësimi i firmuerit ka përfunduar.
Hapni Canon PRINT Business dhe përdoreni pajisjen multifunksionale të cilës i është përditësuar firmueri.