PROGRAMI KOMPJUTERIK

Menaxhim Dokumentesh

Maksimizoni produktivitetin dhe minimizoni kostot me zgjidhjet tona
për administrimin e dokumenteve

Softueri përkatës

Document Process Automation Software

Softuer automatizimi për procesimin e dokumenteve

Automatizoni procesimin e dokumenteve për të përshpejtuar flukset e punës dhe për mbajtur kostot nën kontroll

Document Scanning & Capture Software

Softuer për skanimin dhe regjistrimin e dokumenteve

Përdorni automatizim dhe inteligjencë për reduktimin e detyrave kohëngrënëse

Purchase to Pay Software

Softuerë blerje-pagesë

Vini nën kontroll blerjet, pagesat dhe qarkullim e parave në përgjithësi nëpërmjet këtyre zgjidhjeve

Zgjidhje të përafërta

People walking across the road

Prezantimi për klientin

Përmirësoni efikasitetin dhe reduktoni gabimet duke automatizuar regjistrimin e klientëve

Person typing on keyboard

Digjitalizimi i dokumenteve

Zbuloni flukse më të shpejta pune me procesim efikas dhe akses më të lehtë me pajisje celulare

Motion capture of people in an open office

Shërbimet e printimit të menaxhuar për ndërmarrjet e vogla e të mesme

Punoni më me efikasitet ndërsa reduktoni kostot dhe mbetjet, dhe duke kursyer kohë

Two women in conversation looking at tablet

Dhoma e postës digjitale

Punoni më shpejt, ulni kostot, përmirësoni nivelet e shërbimit dhe procesojeni emaili më me efikasitet

Someone using a tablet

Digjitalizim HR

Automatizoni proceset dhe flukset e punës për burimet njerëzore, për një kontroll dhe dukshmëri më të lartë

Woman sitting at desk in front of laptop

Përpunimi i faturave

Evoluoni llogaritë e pagesave me kontroll dhe produktivitet të përmirësuar

Zbuloni flukse të njësuara pune dhe procese më të shtruara me
softuerin tonë për administrimin e dokumenteve

NA KONTAKTONI