ABC- Hero1

Skanimi i biznesit dhe novacioneve të Canon nxit zgjerimin e biznesit të kompanisë Ritz në materiale të ndryshme multimediale

DWF-logo.jpg

Kompania zvicerane e shërbimit të printimit, Ritz, mori masa të veçanta për t'iu përshtatur tregut në zhvillim të komunikimit nën shtysat e popullaritetit të kanaleve në linjë dhe platformave dixhitale.

Rezultatet

Ndryshimi i lehtë i markës për të pasqyruar shërbimet e reja

Ndryshimi i lehtë i markës për të pasqyruar shërbimet e reja

Promovimi me sukses i materialeve të ndryshme multimediale nëpërmjet fushatave për klientët

Promovimi me sukses i materialeve të ndryshme multimediale nëpërmjet fushatave për klientët

Zbatimi i fushatës së parë për materialet e ndryshme multimediale për klientët e Ritz

Zbatimi i fushatës së parë për materialet e ndryshme multimediale për klientët e Ritz

Ritz-objective

Objektiv

Përshtatja me panoramën moderne të komunikimeve duke zgjeruar shërbimet në linjë.

Sfidat

• Ulja e vëllimeve të printimit

• Vështirësia për t'u dalluar në një treg konkurrues

• Mungesa e aftësive për të plotësuar kërkesat e klientëve për shërbimet në linjë

Ritz-spare

Metoda

• Canon i ofroi kompanisë Ritz një Skanim të biznesit dhe novacionit (B&IS) në organizimin e zhvilluar për klientët në vitin 2013

• Skanimi B&IS u zhvillua në vitin 2014, duke i dhënë klientit një pasqyrë të qartë të modelit aktual të biznesit, duke përfshirë analizën e strategjisë së marketingut

• Kjo frymëzoi ndryshime në modelin e biznesit për të shtuar shërbimet e medias së ndërthurur nëpërmjet Canon dhe për të përmirësuar pozicionin e biznesit në vitin 2015

• Canon siguroi mbështetje për fushatën e parë të medias së ndërthurur për të promovuar shërbime të reja për klientët kryesorë të kompanisë Ritz